ISO 12647-3:2005

Norma ISO 12647-3 popisuje cold-set ofsetový tiskový proces, kterým se vyrábí noviny. Cold-set na rozdíl od heat-set tiskového procesu nemá k dispozici sušící pec, takže barvy zasychají běžným oxidačním procesem (a tedy déle a hůře). Já osobně považuji tuto normu za totálně nejlépe zpracovanou, dokonale popisující novinový tisk v praxi, bez chyb a tedy do budoucnosti stabilní, bez nutnosti ji doplňovat a či jinak měnit. Kdyby to tak platilo i  v archovém či kotoučovém heat-set tisku.

Papír

Norma  ISO 12647-3 na rozdíl od své kolegyně (ISO 12647-2) popisuje pouze jeden typ papíru, novinový papír 45 g/m2. Od svého vzniku, roku 2005, nemuselo na definic papíru být nic měněno a na rozdíl od kolegyně (ISO 12647-2) stále dokonale popisuje reálné novinové materiály. Je to celkem logické, novinový papír je stále stejně šedý a žádný výrobce do něj nepřidává optické zjasňovače, takže materiál je stále ve shodě s ISO normou.  Definice standardního novinového papíru následující:

Název

CIE Lab

Lesk

Plošná hmotnost

newspaper

82 0 3

5 %

45 g/m2

Jenom pro úplnost a pochopení dalších souvislostí. Nádech papíru definuje reálnu nulu, tedy 0 %, nic bělejšího, resp. nic méně „šedivého“ nelze reprodukovat. A pozor, nádech papíru se přičítá do všech barev, takže ovlivňuje barevné podání tiskoviny.  A vliv šedého materiálu je značný.

Dávkování tiskové barvy

Shodně jako v definice normy ISO 12647-2 je i v „novinové“ normě ISO 12647-3 řešena otázka optimálního dávkování tiskových barev. Tiskové barvy se tedy znovu sledují v nánosu do plných ploch, tedy do 100% pole, a to pomocí koordinátů CIE Lab. Hodnoty CIE Lab jsou velmi dobře zvoleny a v praxi lze bez problémů dostat dávkování barev do velmi úzkých tolerancí ISO 12647-3 nomy. A to platí jak u primárních barev, tak také u sekundárních a terciálních soutiků. Je logické, že podobně jako u archového tiskového procesu se i zde musí empiricky stanovit, při jaké denzitě jsou koordináty CIE Lab nejblíže k hodnotám z ISO normy. Tato denzita pak bude sloužit tiskaři k zabarvení zakázky a jejímu udržení ve správné vybarvenosti. Norma definuje barevnost jako CIE Lab koordináty primárních CMYK barev, sekundárních soutisků C+M, C+Y, M+Y a terciálního soutisku C+M+Y.

Barva

CIE Lab

DE

Cyan

57 -23 - 27

5

Magenta

54 44 -2

5

Yellow

78 -3 58

5

Black

36 1 4

5

Red M+Y

52 41 25

není

Green C+Y

53 -34 17

není

Blue C+M

41 7 -22

není

C+M+Y

40 0 1

není

Jenom pro úplnost a pochopení dalších souvislostí. Pokud si vyneseme koordináty výše uvedených barev do CIE Lab prostoru, dostaneme gamut „standardního“ novinového ofsetového procesu. Žádnou barvu mimo tento gamut nelze reprodukovat. A pozor, srovnejte si rozsah tohoto gamutu s gamutem ofsetového tisku na papír typu 1 (KL). Uvidíte, že gamut novin je velikostí cca na úrovni 50% - 60% rozsahu tisku na lesklou křídu.

Hodnota TVI a TVI křivka

Norma ISO 12647-3 definuje TVI malinko odlišně (a přesněji, resp. velmi prakticky) než její kolegyně (ISO 12647-2). Protože novinová norma nezápasí s více třídami papíru, může se přesněji zaobírat nárůstem tiskového bodu. Ten je v normě definována již jako křivka, resp. tabulka, kde TVI je vyjádřeno pro hodnoty od 10 % do 90 %, po kroku 10 %. V tabulce jsou sice uvedeny dvě křivky, křivka s maximem 26 % a křivka s maximem 30 %, ta se však v praxi vůbec nepoužívá, takže ji vynecháme.  Je předpokládána pouze jedna frekvence tiskového rastru 100 lpi, neboli 40 lpcm. Nárůstová křivka TVI 26% vypadá následovně:

Data

Křivka

TVI 26%

10%

11,1%

20%

19,0%

30%

24,0%

40%

26,1%

50%

26,0%

60%

23,9%

70%

19,8%

80%

14,3%

90%

7,6%

Tiskový novinový proces, který se honosí být „standardním“, musí mít shodnou TVI křivku, na jakou odkazuje ISO norma. A pozor, je nutno tuto křivku vytvarovat i v případě, že přirozený TVI tiskového stroje je nižší než udaný ISO normou – kompenzační křivky v tomto případě nic nekompenzují, ale naopak navyšují (je to i jako příklad uvedeno ve vlastní ISO normě). Důvodem je příprava tiskových dat, která s výše popsanou křivkou počítá a hodnoty CMYK podle ní upravuje.

Mid-tone spread

Parametr nerovnováha na šedé svazuje TVI hodnoty pestrých barev CMY na odchylce maximálně 6 % tak, aby žádná z těchto barev nepřevážila, nestala se dominantní,  a aby neutrální šedé odstíny nechytaly nevhodný barevný nádech. Je to 1 % více než maximálně připouští „archová“ ISO norma 12647-2.

Další požadavky ISO normy

Ukázali jsme na čtyři základní, nejdůležitější, parametry novinového tisku, které mají zásadní vliv na barevnost tiskové produkce: papír, dávkování tiskové barvy, nárůst tiskového bodu a nerovnováha neutrální šedé. Norma ISO 12647-3 obsahuje i několik dalších parametrů, které by se měly splnit, aby tisková produkce byla prohlášena za kvalitní.

Důležitou součástí tiskové produkce je pasování, soutisk. Rozpasování novinového tisku by nemělo překročit mez 150 mikrometrů, tedy 0,15 milimetru, a nesmí překročit hodnotu 300 mikrometrů, tedy 0,3 milimetru.

Norma ISO 12647-3 popisuje tiskovou produkci s AM rastrem, tedy s klasicky tvořeným tiskovým bodem při frekvenci tiskového rastru 40 lpcm neboli 100 lpi. Dále norma popisuje, jak natočit výtažky CMYK barev, aby se minimalizovalo moiré – barvy CMK musí mít odstup 30 °, barva Y se umístí o 15 ° od zbylých.

Extrémně důležitá věc je definice maximálního pokrytí archu barvu TAC (Total Area Coverage). Je to součet CMYK plošných krytí v nejtmavším místě tiskového archu. Pro novinový tisk je definováno, že TAC by nemělo překročit 240 % a nesmí překročit 260 %.